Skatteskyldighet

Skatteplikt ( engelsk  skatteplikt ) - skattebetalarens rättsliga skyldighet att betala lämpligt belopp ( skatt eller avgift ) till budgeten på lämplig nivå på det sätt och inom de tidsfrister som bestäms av skattelagstiftningen . I detta fall har skattemyndigheten rätt att kräva att den skattskyldige fullgör denna skyldighet. För att fullgöra skatteplikten måste den skattskyldige korrekt och i tid gå igenom alla stadier av skatteförfarandet.

Grunderna för att en skatteplikt uppstår, ändras och upphör bestäms av skattelagstiftningen. Skattskyldighet inträder om den skattskyldige har ett föremål för beskattning och efter beskattningsperiodens utgång . Samtidigt, för vissa skatter, kan deras specifika skäl för uppkomsten av en skatteskuld fastställas. I synnerhet kan en sådan grund vara ett meddelande om skattebetalning .

I vid bemärkelse förstås med skattskyldighet inte bara skyldigheten att betala skatter och avgifter utan även som skyldigheten att föra skattebokföring och skyldigheten att redovisa skatter.

En individs skattskyldighet upphör på grund av full betalning av skatt, den skattskyldiges död (dödsanmälan) och när personen är befriad från att betala skatt. Skatteplikten för en juridisk person upphör vid betalning av skatten eller annullering av skatten.

Litteratur